Logo EU
Logo Národního pedagogického institutu ČR

Vela je zapojena do řady projektů. Jsme zapojeni v Pokusném ověřování kombinovaného vzdělávání. Jsme pilotní školou projektu Skauting do škol.

Realizujeme projekty s finanční podporou hlavního města Prahy:

Vzděláváním v ZŠ Vela ke zkvalitnění výuky, Personalizované vzdělávání v ZŠ Vela, Primární prevence v ZŠ Vela.

V rámci operačního programu Praha – Pól růstu ČR s podporou MHMP a ESF realizujeme projekt Demokratická základní škola (CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002080). Hlavním cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu v ZŠ Vela prostřednictvím aktivit zaměřených jak na děti, tak na učitele a vedení školy. Jde o rozvoj občanských a sociálních kompetencí u dětí, dále o podporu a rozšíření know-how pro pedagogický tým a také o posílení komunitní role školy.

Realizujeme projekty zaměřené na podporu doučování, dále projekty v rámci komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zaměřené na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informativního myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Projekty jsou financovány Evropskou unií – Next Generation EU.

Šablony 2023 – 2025 – VELA

Reg.číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004219

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.