Na druhém stupni děti pracují se vzdělávacími obsahy v širším tematickém rámci, ve stejném režimu fungují i děti z pátého ročníku. Jednotné téma (např. Voda, Barvy, Objevy, Systém, Extrémy, Vztahy…) spojuje výukové bloky vždy v období 6 týdnů a pro děti je zobrazí myšlenková mapa tématu. O program se stará tým dospělých, v současné chvíli desetičlenný, který téma plánuje společně. Jednotliví pedagogové pak vědí, na čem děti pracují v jiných částech rozvrhu a vzájemně se doplňují.

Děti si svůj rozvrh volí výběrem ze 2 – 3 paralelně probíhajících aktivit (obdoba nabídky vysokoškolských seminářů), které doplňují prací na vlastním projektu. I starší děti tak mají možnost ovlivnit svůj průběh vzdělávání, včetně konkrétního obsahu.

V rozvrzích pro jedno období je zahrnuta Třída spolu, čas na exkurze, pohybové aktivity i kreativní činnosti. Předmětové bloky Komunikace, Kultura a Příroda zahrnují český jazyk, matematiku, programování, výchovu ke zdraví, mediální gramotnost, anglickou konverzaci, španělský jazyk i výtvarný a hudební ateliér, pokusy v laboratoři a řadu dalších. Kompetence, se kterými se během výuky seznámí, pak opět dospělí pro každé z dětí zaznamenávají v tzv. Notýsku.

Starší děti, které se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, mají do svých rozvrhů zařazeny i bloky, ve kterých se na testy chystají, v oblasti českého jazyka pak zůstávají témata, která nejde snadno tématicky propojit s jiným vzdělávacím obsahem – příp. je potřeba je zopakovat a tak se v rámci Vody objevil např. i blok “V čem plaveme v češtině” :-), kde si děti zopakovaly, co po prázdninách potřebovaly oživit.

Během tématického bloku Voda děti:

  • Vyrobily 3 – snad funkční 🙂 – lodě na větrný a gumičkový pohon.
  • Dělaly pokusy s různými skupenstvími.
  • Připravily recitaci Polednice pro Celoškolní setkání.
  • Uskutečnily průzkum ve škole a zjistily, že po obědě už měl každý z Vely umyté ruce 3x – 4x.
  • Vydávaly se na expedice do Karlína, kde se věnovaly mj. tomu, jak zásadní roli sehrála právě voda v proměně této městské části.
  • Vyzkoušely si roli architektů a navrhovaly novou zástavbu Rohanského ostrova tak, ab se na něm objevilo to, co v Praze chybí. Své návrhy dokonce obhajovaly před stavební komisí 🙂
  • Budovaly vlastní sídliště ve vlastní verzi Carcassonne, kterou překreslily na principu výstavby sídlišť.
  • Probraly, jakým způsobem se dá v umění reflektovat téma přírody, ekologie.
  • Chodily do přírody a tvořily vlastní umění – např. se věnovaly audiovizuálnímu projektu, ve které nahrávaly zvuky vzniklé jen s použitím přírodních materiálů a následně je propojovaly s fotkami, které na daném místě pořídily, aby si ověřily, jakým způsobem k nám může příroda promlouvat, pokud se pozorně zaposloucháme.
  • Zpracovávaly vlastní projekty, jeden z nich se věnuje vodním elektrárnám.

Výuka dětí na prvním i druhém stupni ve Vele je z hlediska plánování i konkrétního obsahu velmi individualizovaná a šitá na míru konkrétním dětem. Personalizované vzdělávání ve Vele ale podporuje dobré klima, protože ve věkově smíšených skupinách probíhá vrstevnické učení, děti spolupracují, účastní se skupinových aktivit, znají se napříč třídami i ročníky a tráví společně i část odpoledního času.