Základní škola Vela pracuje s principy demokratických škol. Některé prvky (např. přijímání či propouštění dospělých dětmi, soudy nebo skutečnost, že jsou vypsané pouze aktivity navržené dětmi) ve škole přítomny nejsou, řada jich ale prostupuje každodenním životem ve škole zcela automaticky.

Děti ve Vele vidíme jako aktivní tvůrce jejich vlastního učení, pracujeme s předpokladem, že každý je jedinečný a každý se učí svým vlastním způsobem. Děti vnímáme jako tvořivé, zvídavé a přemýšlivé. Domníváme se, že naší úlohou je vytvářet bezpečné, podnětné a podporující prostředí, které nabízí prostor pro získávání zkušeností a určité míry mistrovství v konkrétních oblastech. Za nejefektivnější učení považujeme to, které je vedeno vnitřní motivací.

Děti ve škole tráví čas ve věkově smíšených skupinách, pomáhají si a učí se od sebe navzájem. Vzájemně respektují své individuální potřeby a odlišnosti. Zapojují se do činností, které ve škole probíhají, samostatně přemýšlí a rozhodují a tím dosahují pokroku ve vzdělávání, za které přijímají osobní zodpovědnost. Vztahy žáků a dospěláků jsou založeny na vzájemné důvěře, děti jsou ve škole aktivními partnery dospělých, mají právo vyjádřit se ke všem rozhodnutím, ke kterým v prostoru školy dochází a jejich vyjádření je věnována pozornost. Děti mají právo na informace, mají právo se s tím, co potřebují, kdykoliv obrátit na dospělého. Děti se podílí na tvorbě pravidel, která ve škole platí.

Jednou týdně se děti i dospělí potkávají na Celoškolním setkání. Jde o prvek společenský, komunitní. Program na něj chystají dle své volby buď děti samy, s podporou dospělých, nebo naopak sami dospělí, může jít o zpívání, hry, tematicky zaměřené programy, krátké prezentace, předávání informací nebo řešení organizačních záležitostí.

Jednou za dva týdny se děti s dospělými schází na tzv. Přístavu – obdobě školského parlamentu, kde jsou činěna rozhodnutí formou demokratického hlasování. Děti i dospělí v období před Přístavem zapisují návrhy na body k řešení, v době Přístavu se navazuje na předchozí setkání a zároveň se do diskuze přináší body nově zaznamenané. Přístavu se účastní zástupci ze všech tříd, zástupci dospěláků a všichni, kteří se setkání chtějí zúčastnit. Společně se hledají řešení, která prochází následně třídními skupinami i poradou dospělých a po celoškolní diskuzi se znovu na Přístavu schvalují jako platná pro další období. Hlas dítěte i dospělého má stejnou váhu.